فرم پیش ثبت نام - مهدیه کودک فائزون

فرم پیش ثبت نام - مهدیه کودک فائزون


مهدیه ی کودک و دبستان فائزون

مشخصات کودک

نام و نام خانوادگی کودک*

جنسیت

پسر درختر

تاریخ دقیق تولد

شماره ملی *

ثبت نام برای *

پیش دبستانی اول پیش دبستانی دوم
پایه ی اول دبستان پایه ی دوم دبستان پایه ی سوم دبستان

مشخصات والدین

نام و نام خانوادگی مادر *

سطح تحصیلات و مقطع تحصیلی مادر *

شغل مادر *

شماره تلفن همراه مادر *

نام پدر *

سطح تحصیلات و مقطع تحصیلی پدر *

شغل پدر *

شماره تلفن همراه پدر *

شماره تلفن ثابت منزل *

از چه طریقی با مهدیه کودک فائزون آشنا شدید

تصویر امنیتی *